Last Update....

ห้อง เลขที่ ชื่อ - สกุล ชื่อ Website
1 9 เมธา สุวรรณทิพย์ PTJeTz
7 32 ณัฐทิตา ทองสมุทร ประวัติความเป็นมาของกีฬาเทควันโด
7 25 เด็กหญิงชนิกานต์ จิระปฎินันท์ ท่องเที่ยวยุโรป
7 27 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมตน ต่างประเทศน่าเที่ยว!
7 49 เด็กหญิงอรวี เหรียญวิทยากุล แหล่งท่องเที่ยวทะเลอันดามัน
9 13 เด็กชายณัฐดนย์ พวงพึ่ง สงครามเย็น
7 11 เด็กชายเรืองชัย รื่นรส เเหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆในภาคใต้
9 10 เด็กชายโชติพงษ์ โชติช่วง แหล่งท่องเทียวในเกาะสมุย
8 3 เด็กชายชัชชล แซ่โล่ เอเชียน่ารู้
7 45 เด็กหญิงลักษิกา สุขนุช แหล่งท่องเที่ยวสุดว้าว
7 42 เด็กหญิงปิ่นฉัตร กล่อมแดง สัตร์โลกน่ารัก
9 9 เด็กชายชัยทัต เผือกผล แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้
8 2 เด็กชายกิตติภัสส์ ตั้งเจริญลาภ โปรแกรมอันตรายจากแดนไกล
9 7 เด็กชายชนินทร์ พงศ์ชัยไพบูลย์ โรคไต
9 18 เด็กชายนนทกร เมืองชู โรคเบาหวาน