จดจำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
สพฐ. สสวท. วิชาการ.คอม ทรูปลูกปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

© 2015-2016

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

88 ถ.ดอนนก อ.เมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : htpp://www.st.ac.th

E-mail : surat@.st.ac.th

หน้าหลัก ความหมายของฟิสิกส์  เนื้อหาฟิสิกส์ แบบฝึกหัด Gallery สื่อมัลติมีเดีย สมัครสมาชิก ติอต่อผู้จัดทำ
เมนูหลัก

เนื้อหาฟิสิกส์

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

การเคลื่อน ที่แบบโปรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่ 2 แนวพร้อมกัน คือ แนวระดับ และแนวดิ่ง ซึ่งพบว่า ความเร็วในแนวระดับ ไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง โดยจากการทดลองปล่อยวัตถุให้ตกอย่างอิสระ พร้อมกับวัตถุที่ถูกดีดออกไปในแนวระดับ พบว่า เมื่อใช้แรงมากวัตถุที่ถูกดีดจะตกไกล แต่ตกถึงพื้นพร้อมกับวัตถุที่ตกในแนวดิ่ง แสดงว่า การเคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ดังนั้นเราจึงแยกพิจารณาการเคลื่อนที่ออกเป็น 2 แนว คือ ในแนวดิ่ง และในแนวระดับเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างอิสระ โดยมีแรงกระทำเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก(mg)เพียงแรงเดียว


การเคลื่อนที่ในแนวราบจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ เนื่องจากไม่มีแรงกระทำในแนวราบความเร่งในแนวราบเป็น 0 มีการเคลื่อนที่ในแนวราบและแนวดิ่งพร้อมๆกันเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่แนวราบกับแนวดิ่งมีค่าเท่ากันและเท่ากับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของโปรเจคไทล์


การเคลื่อนที่ในแนวระดับของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์สามารถหาการกระจัดในแนวระดับได้ตามสมการ

 เมื่อ              Sx  =  การกระจัดในแนวระดับ( m )

                   ux  =ความเร็วในแนวระดับ (m/s)

                    t   =  ช่วงเวลาของการเคลื่อนที(s)