การหาตำแหน่งภาพ
6.2.4 การหาตำแหน่งภาพ

โดยที่ คือความยาวโฟกัส เป็นบวก เมื่อเป็นเลนส์นูน

เป็นลบ เมื่อเป็นเลนส์เว้า

คือระยะวัตถุ เป็นบวก สำหรับวัตถุจริง (ซึ่งอยู่หน้าเลนส์)

เป็นลบ สำหรับวัตถุเสมือน (ซึ่งอยู่หลังเลนส์)

คือระยะภาพ เป็นบวก สำหรับภาพจริง (ซึ่งอยู่หน้าเลนส์)

เป็นลบ สำหรับภาพเสมือน (ซึ่งอยู่หลังเลนส์

6.2.5 กำลังขยาย (Magnification)
กำลังขยายของภาพที่เกิดโดยกระจก แทนด้วย M สามารถคำนวณได้โดย กำลังขยายมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างระยะภาพ ( ) กับระยะวัตถุ ( ) หรืออัตราส่วน ระหว่างขนาดภาพ ( )และขนาดวัตถุ ( ) คือ