ชื่อ : อาทิตยา โสมะเกิด
อายุ: 15ปี
วันเกิด : 11 กรกฏาคม 2542
โรงเรียนสุราษฏร์ธานี
วิชาที่ไม่ชอบ คณิต
วิชาที่ชอบ อังกฤษ
สีที่ชอบ ชมพู

เลขที่ 46